AACSB là gì?

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của AACSB? Từ hình ảnh sau đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của AACSB. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải tập tin hình ảnh để in.

từ viết tắtĐịnh nghĩa
AACSBHiệp hội Advance Collegiate trường của doanh nghiệp
AACSBHội đồng người Mỹ Collegiate trường của doanh nghiệp
AACSBKiến trúc và kết hợp tư vấn lựa chọn bảng

aacsb hiện những gì đứng cho?