ECAV là gì?

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của ECAV? Từ hình ảnh sau đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của ECAV. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải tập tin hình ảnh để in.

từ viết tắtĐịnh nghĩa
ECAVEast Coast Audio Visual
ECAVEvanjelickej Cirkvi Augsburskeho Vyzania
ECAVEducation Centre Against Violence