คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2014

GGP

CDF

COP

CAD

CLP

CNY

CHF

BWP

BOB

BZD

BYR

BTN

BMD

BRL

BIF

BND

BDT

BAM

BBD

BHD

BGN

ARS

AWG

AZN

AOA

AUD

AMD

ALL

ANG

AFN

AED

BTW

101

007

ZB

XE

WV

VN

UN

RIT

OK

NATA

KK

JIT

GMAT

FIY

EMBA

DVD

CGI

ARR

LSAT

BBB

MMM