ASIC: Australian Securities and Investments Commission

ASIC có nghĩa là gì? Ở trên là một trong ASIC ý nghĩa. Nó có thể có định nghĩa khác. Xin vui lòng tham khảo phần cuối của đoạn văn này.

ASIC: Ủy ban đầu tư và chứng khoán Úc

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Australian Securities and Investments Commission