SCH: Simulated Congressional Hearing

SCH چیست؟ بالا یکی از معانی SCH است. ممکن است تعاریف دیگر است. مراجعه کنید به انتهای این گذشت.

SCH: کنگره شنوایی را شبیه سازی شده

تعریف زبان انگلیسی: Simulated Congressional Hearing