مخفف

مخفف شکل کوتاه شده کلمه است. ممکن است حروف اول کلمات یک عبارت را شامل شود یا شکل قراردادی یک کلمه باشد. اختصارات زمانی مفید هستند که فضا محدود باشد. همچنین از آنها برای جلوگیری از تکرار چندین بار یک عبارت طولانی در یک سند استفاده کنید. در نوشتار رسمی، یک مخفف را با ارائه شکل کامل آن در اولین استفاده توضیح دهید. شما نیازی به توضیح اصطلاحی ندارید که عموماً به صورت اختصاری استفاده می شود یا به عنوان اسم در فرهنگ لغت ذکر شده است. مخفف چیست؟ مخفف شکل کوتاه شده یک اصطلاح است که اغلب با استفاده از حرف اول هر کلمه در یک عبارت چند کلمه ای شکل می گیرد. یک مخفف همچنین می تواند به سادگی شکل قراردادی یک کلمه باشد. اختصارات هم در نگارش رسمی و هم در نوشتار غیر رسمی رایج هستند. بسیاری از اصطلاحات، مانند DNA و HTML، بیشتر به صورت مخفف شناخته می شوند تا شکل کامل. انواع اختصارات: مخفف می تواند یک ابتکار، مخفف، انقباض یا سایر شکل های کوتاه شده باشد. ابتکاری عبارت است از حروف اول کلمات در یک اصطلاح. مخفف یک کلمه اختصاری است که به صورت کلمه تلفظ می شود. چه زمانی از مخفف استفاده کنیم؟ از اختصارات برای جلوگیری از تکرار عبارات و اصطلاحات طولانی در یک سند استفاده کنید. اختصارات همچنین به انتقال آسان اطلاعات در مواقعی که فضا محدود است کمک می کند (به عنوان مثال، در نمودارها و شکل ها). چگونه از مخفف به درستی استفاده کنیم؟ به طور کلی، یک مخفف را در اولین استفاده با ارائه شکل کامل آن توضیح دهید. نکته: در یک مقاله یا گزارش دانشگاهی، پس از فهرست، واژه نامه یا فهرستی از اختصارات را اضافه کنید.A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

مخفف

مخفف مخفف کلمات متعددی است که از حرف اول هر یک از این کلمات برای ساختن کلمه ای دیگر تشکیل می شود. به عنوان مثال، ناسا مخفف "National Aeronautics and Space Administration" است. مخفف چیست؟ مخفف اختصاری است که معمولاً با استفاده از حرف اول هر کلمه در یک عبارت تشکیل می شود، بنابراین یک کلمه قابل تلفظ را تشکیل می دهد. این یک راه عالی برای ایجاد یک راه سریعتر و کوتاهتر برای بیان یک عبارت طولانی تر و پیچیده تر است. کلمات اختصاری نیز شامل یک نسخه متفاوت به نام "ابتداگرایی" هستند که همچنین عبارتی است که با استفاده از حرف اول هر کلمه موجود در عبارت نشان داده می شود، اما پس از کنار هم قرار دادن آن، نمی توان آن را به عنوان یک کلمه منحصر به فرد تلفظ کرد. در عوض، با گفتن هر حرف از کلمه به صورت جداگانه تلفظ می شود. اغلب، بسیار متداول است که حروف اختصاری یا حروف اولیه در زبان انگلیسی به خودی خود به کلمات تبدیل شوند. نمونه هایی از کلمات اختصاری: تولید ناخالص داخلی - تولید ناخالص داخلی; CMU - دانشگاه کارنگی ملون؛ BBW - زنان سیاه پوست بزرگ. CPU - واحد پردازش مرکزی. چرا از کلمات اختصاری استفاده می شود؟ کلمات اختصاری روشی عالی برای تسریع ارتباطات، چه نوشتاری و چه گفتاری هستند، به خصوص اگر ایده های مختلف زیادی دارید و به راهی برای بیان سریع آنها نیاز دارید. برای کودکان ایده آل است که کلمات اختصاری را در دبستان بیاموزند و از آنها در نوشتار تحصیلی خود استفاده کنند تا از استفاده از عناوین طولانی و تکراری خودداری کنند که باعث صرفه جویی در زمان ارزشمند نوشتن در امتحانات می شود.1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2