ORGEL چیست؟

به دنبال معنای کامل ORGEL از تصویر زیر شما می توانید از تمام تعاريف ORGEL. اگر شما می خواهید, شما همچنین می توانید دانلود فایل تصویر برای چاپ.

چه orgel برای ایستادن؟

مخففتعریف
ORGELOrganic-Cooled Heavy Water-Moderated Reactor