DUFF là gì?

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của DUFF? Từ hình ảnh sau đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của DUFF. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải tập tin hình ảnh để in.

duff hiện những gì đứng cho

từ viết tắtĐịnh nghĩa
DUFFDenver Underground Film Festival
DUFFDesignated Ugly Fat Friend
DUFFDown Under Fan Fund