MOTEL چیست؟

به دنبال معنای کامل MOTEL از تصویر زیر شما می توانید از تمام تعاريف MOTEL. اگر شما می خواهید, شما همچنین می توانید دانلود فایل تصویر برای چاپ.

چه motel برای ایستادن؟

مخففتعریف
MOTELMotorists Hotel