Blog Archives

What is the difference between abbreviation and acronym?

The abbreviation is the reduced writing of a word, although in reading it is pronounced in full. Example: prof. (read teacher). Abbreviations are indicated with a period at the end and are made by removing the final part (etc. for etcetera) or by removing letters from the middle of the word (mtro. for teacher). To understand what an acronym is, you must know what an acronym is. The acronym is the result of the first initials of a complex name, generally a type of institution, company, international organization... Example: UN (United Nations Organization). Acronym is the word resulting from an acronym that can be read like any other word. Example: UN, difference from PRD, which cannot be articulated orally in a regular way, but saying letter by letter.

The acronym is made up of the first letter of each word in a sentence and is usually capitalized: Example: IPN = Instituto Politécnico Nacional. The abbreviation is a short version of a word and can be lowercase. Examples: colony => col. minimum => min. Mexico => Mex. NOTE: The abbreviations have tildes (accents) when the complete word has it: )

N

NLX

NPTM

NSFNET

NCBYS

NCCN

N-C

NDDOT

NDMH

NUDL

NAHIT

NILO

NOTAMS

Na2O

NJAA

NADT

n00b

NWTS

NPCS

NPHS

NWAY

NRZI

NRZL

NSBA

NOMENCLATURE

NEIN

NHPS

NFFE

NRDI

NCVP

NOESY

NBIP

NOME

NFCA

NOCS

NSAW

NPRI

NäML

NPUST

NPALS

NAPHA

NAFTA

NIWA

NEPRU

NZAV

NESA

NGK

NAFCOC

NIC

NMCP

NWA

NAWOU

NETA

NRP

NIR

NADA

NWV

NECZAM

NTBF

NBTT

NWG

NAMPA

NEIC

NISER

NDDC

NOIK

NYS

NUSAS

NEPAD

NYO&W

LRh-PE

NEWH

N

NANO-

NTZ

NFPI

NSYNC

NSTRA

NCBBA

NASCET

NZVA

NLDTF

NCCI

NMRA

NIPPLE

NAMCW

NCBE

NAHBS

NDHI

NDSDF

NPTK

NCOG

NCHR

NZFSA

NAECON

NTEL

NBTC

NACF

NRAO

NFSU2

NABISCO

NUAGE

NORWICH

NETV

NSFC

NNTM

NICA

NAYD

NGLD

NGRU

NOHVA

NPWP

NYMAN

N2

NICKEL

NMSZ

NUTR

NHBC

NQO1

NPPKP

NEWC

NUSI

NSMB

NCBM

NOMO

NCXS

NOMADS

NBRG

NBSI

NBAN

NCAS

NOTOC

NECS

NGRD

NRTK

NSCR

NPSI

NEOT

N2O

NELH

NHRDA

NATHAN

NCAFGC

NADDA

NGCU

NAVY

NVZ

NAMBA

NCTI

NAVAREA

NATW

NUKO

NPOC

NGVD

NYFE

NFPR

NBAK

NCFCU

NAERIC

NPCRDC

NETFS

NAVCA

NDHIA

NCVEI

NACAM

NWLIA

NYBS

NLAB

NMWA

NAWAD

NCPGA

NORSA

NSPCA

NPPCH

NADIS

NMVMA

NAPPS

NSANY

NCVMA

NADYS

NDFAS

NRMI

NTRS

NXRA

NVMA

NIKU

NVCN

NSIT

NHEI

NATR

NETC

NQCI

NHLT

NOLD

NSPR

NSIX

NESY

NOOF

NYER

NUHC

NEPZ

NCOM

NUCO

NFUS

NURO

NRMM

NYMR

NBTB

NMSB

NBOC

NWNG

NSDB

NHCH

NMPS

NPLI

NOBD

NGLA

NACB

NAFM

NSTN

NYMX

NEOG

NYCDA

NSBK

NVIC

NRGN

NODB

NTPL

NNDS

NBEC

NPBC

NWPC

NARR

NEIB

NVAL

NBPT

NSYC

NNET

NVBC

NHHC

NHTC

NICH

NXTP

NETN

NGRC

NINE

NMNW

NVDA

NTLI

NWSB

NTRT

NIGI

NPEC

NVMD

NEUT

NCEB

NOVL

NIMU

NPRO

NSIL

NATH

NHRS

NNCI

NEOP

NSLB

NBBG

NIAG

NJMC

NHAL

NTII

NMGC

NPCT

NDMI

NVEC

NCDL

NRPI

NMUS

NTRN

NTVN

NEVG

NYTS

NCEN

NVDM

NEVA

NOVI

NRIM

NGSQ

NCVQ

NAVR

NWML

NVLS

NTRK

NWIN

NWFL

NTFY

NMSDC

NEAX

NFSB

NSSAR

NUDE

NWSW

NDGA

NFLPN

NERE

NZST

NYLE

NYGBS

NKCR

NRAAC

NIGR

NEGS

NUNC

NSTG

NBCI

NTSL

NJAG

NSYS

NOREX

NINO

NVFR

NVMT

NOFU

NOUN

NTMY

NIRB

NCMO

NTCT

NTWO

NTST

NTND

NSTI

NSVT

NPDL

NREM

NPDH

NMDAR

NKH

NKD

NIRS

NIHL

NIDDM

NICMP

NDCD

NCPAP

NBTE

NAEMSP

NTUH

NYPH

NYMH

NSVD

NSQIP

NPHHI

NNNSV

NMCSD

NMUH

NICVD

NIIW

NICU

NHQI

NIBP

NIAMH

NHSL

NHDS

NGMS

NEDH

NEBH

NBGH

NERH

NCLEX-RN

NDSSA

NBIMC

NBHD

NAUH

NAPH

NTAP

NSBC

NOPT

NTDS

NHTB

NBAR

NMPF

NASDA

NLCS

NJHC

NHRR

NAIA

NAHL

NADU

NURM

NLPID

NOTE

NGOSS

NFAS

NXTT

NPDU

NBAP

NYIIX

NITZ

N-AMPS

NI-2

NGDLC

NANPA

NAPRD

NAMPS

NI-1

NANP

NMUC

NERB

NLBC

NEPAL

NWAC

NSIE

NSFL

NSDC

NRDC

NMTI

NMSS

NMRM

NJBA

NICARE

NHPCA

NHLP

NHBW

NFWA

NGCC

NGAC

NFWF

NFPRHA

NFPF

NFIPME

NFFF

NFAH

NENA

NEMSIS

NEIP

NEFE

NEETF

NEDAC

NDVH

NDAI

NCYL

NCTWC

NCSBN

NCQA

NCPP

NCPDP

NCOD

NCNE

NCMEC

NCMAF

NCFY

NCHV

NCHH

NCDI

NCDHR

NCDHA

NCDBW

NCDBA

NCCW

NCCRA

NCCNHR

NCCMERP

NCCLF

NCCHC

NCCBH

NCCAFV

NCBCP

NCBC

NCAMP

NCAE

NCAL

NCADV

NCADP

NCAC

NCADD-GDA

NCADD

NBUFC

NBUF

NBSF

NBIA

NBCF

NBCTS

NBAB

NAWT

NAWHO

NAVS

NAVP

NAVI

NATT

NATSO

NATEF

NASVF

NASRA

NASN

NASCC

NASE

NARSD

NARP

NAPWA

NAPTF

NAPIL